Mohamad Fawaz Kayal

Howaida Khaddour

Rose Khalil

Saad Khattab

Sandrine Khoury

Abdul-Ghani Kibbi

Mazen Kurban